Genealogie, Transcriptie, Genealogische bronnen, Genealogical sources, Genealogy, Transcript, Scheveningen, Schoonrewoerd, Leerdam, Zijderveld

Scheveningen Kohier 1561

door Robin Houben Toelichting

Quohijer vander tauxatie ende huijren van den huijssen ende croften staende ende leggende op den dorpe van Scheveninghe soe wel die vanden eijgenaers als die bijden huijrluijden bewoent worden gedaen ende gemaect achtervolghende tplakaet van Co. mat. in date den xi dach octobris anno xvc lxi ende dit ome daer van den x en penninck gecollecteert te worden van eenen jaere beginnende men xvc lxi ende eijndende meije xvc lxii enden dit achtervolgende de commissie ons Cornelis Heijnricxsz Boen, Willeboort Jacobsz, Adriaen Koenen, Lenert Willemsz ende Jan Claesz backer bijden schoudt ende gerechte vanden Haghe op onssen eedt daer van gegeven den xxv dach februarij anno xvc twee ende tzestich stilo toi soe die hijer vooren transscreven staet gedaen in ponden schellingen ende penningen van xl groot tpondt.

 Leentgen Coman Heijn heeft bewoent vande weeskinderen van Adriaen Laeckencooper een cleijn huijsken van meije lxi tot meije lxij thoe om goodswille getauxeert op i5 gulden siaersnijet
 Claes IJsbrantsz alias Loosduijnen eijghen huijsken getauxeert siaers iij guldenijet
 Cornelis Adriaensz Bruijn zijn huijsken getauxeert siaers op iij guldenijet
 Griete Claes Hanen haer huijsken getauxeert siaers op twee gulden vijff stuijversnijet
 Gerrit Dircxsz zuijn huijs met zijn thuijn getauxeert siaers tot negen gulden sijt den x en penninckxviij S
 Jacob Ariaensz huijsken getauxeert op drie gulden siaersnijet
 De weduwe van Claes Conincks huijsinghe met een thuijn ende schuijre getauxeert siaers tot negen guldenxviij S
 Idem [de weduwe van Claes Conincks] noch een boe met een halve croft getauxeert op twee gulden siaersiiij S
 Cornelis Dircxzs alias Klijnen huijs met een zestendeel vande voors croft getauxeert op vij5 gulden siaersxv S
 Andries Phillipsz ende Eeuwout Bouwensz die twee zestedeelen vande voors croft leggende ande wildernisse ende also die voorgaende vijff jaeren nijet gebruijct noch gebesicht en zijn daer ome nijet getauxeertnijet
 Cornelis Calijnen huijsken heeft leedich gestaen van meij lxi tot St maerten inde winter daer aen volgende ende es wordt verhuijert Adriaen Jacobsz tot meije lxij voor twee gulden vijff stuivers compt voorde twee deelen vanden x en penninckiij S
 Pieter Jansz Crimper huijs getauxeert siaers op drie gulden xv stuiversnijet
 Bette Kolen weduwe wijlen Neeltgen Voppesz huijs getauxeert siaers tot drie gulden xv stnijet
Bijdese gedaenThoenis IJsbrants huijsken getauxeert van meije lxi tot St Maerten inde winter op iij £ xv S ende es daer nae verhuijrt bij Huijbrecht Thonisz als doen eijgenaer eenen Adriaen Jacobsz zoon siaers voor ix5 £ Hollants compt naer adnenant vanden tijdt iiij £ xv S Hollants sout den x en penninckvij S vi P
 Eeuwout Beus huijs ghetauxeert siaers op iiij gulden x stnijet
 Jacob Dircxsz scheepmaeckers huijsinghen getauxeert siaers op vj £ van xl grootnijet
 Ozijer Dircxsz huijs ende berghoff ghetauxeert t siaers op ix £xviij S
 Eeuwout Lenertsz huijs heeft leedich ghestaen van meije lxi tot meije lxij ende staet noch ledichnijet
 Eeuwout Florijsz een huijsken om goodswillenijet
 Ghijs Adriaensz huijsken getauxeert op iiij £ x S siaersnijet
 Thonis IJsbrantsz Flucx huijs getauxeert op vi £ siaersnijet
 Rapert Thonisz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Huijbrecht Thonisz huijs met een droochthuijn ende schuijr getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
Bij assirnatieDie weduwe van IJsbrant de Vrijes heeft Arijs Philpsz in huijr ghegheven zes £ int jaer compt voorde twee deelen van den x en penninckviij S
 Andries Phillipsz van Catwijck huijsinghe met een droechthuijn ende schuijer ghetauxeert siaers op ix £xviij S
 Willem Meesz huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Adriaen Cornelisz huijs met een droechthuijn ende een schuijre ghetauxeert siaers op xij £xxiiij S
 Quirijn Pietersz weduwe huijsken getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Maritge Gheerlofs huijsken getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Aeltgen Cuijpers een eijghen camerken getauxeert siaers op iij £nijet
 Harman Woutersz huijs met een droochthuijn ende schuijre getauxeert siaers op ix £xviij S
 Fop Adriaensz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jan Geerlofsz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Thonis Moncken huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Pieter Reijnez huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Dirck Jacobsz van Santphoort huijs es ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Jacob Duijckers huijs getauxeert siaers op vii £ x Sxv S
 Floris Sijmons zoons huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Wijnen Heijmen huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Cornelis Zijlophsz huijs getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Fop Jansz camerken getauxeert siaers op iij £nijet
 Neeltgen Thonis Jansz weduwe huijs getauxeert siaers op viij £ Hollantsnijet
 Ghijs Foppen huijs getauxeert siaers op viij £ holltsnijet
 Aernt Thijsz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Claes Thonisz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Bette Kanskens huijsken ghetauxeert siaers op iij £ xv Snijet
 Burch die weduwe van Neel Vredericx s.g. huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Jan Dammaesz teelhertge huijs getauxeert siaers iij £ xv Snijet
 Jacob Centen Knapscrinckel huijs getauxeert siaers op iij £nijet
 Claes Allertsz huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
   
 Wederom beginnende opt zuijteijnde aende oostzijde tzeewaert 
   
 Adriaen Thonisz den haeck huijsken ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Bette Claes Conincxs huijsken ghetauxeert siaers op iij £ xv Snijet
 Ghijs Jansz van Noortwijck huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 Pieter Willemsz Billevol huijs getauxeert op vi £ siaersnijet
 Jan Doggersz huijs getauxeert siaers op vij £ x S den x en penninckxv S
 Worm Cornelisz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Dirck Dircxs zoons huijs met een droechthuijn ende schuijr getauxeert siaers op ix £xviij S
 Pieter Adriaen Jorisz huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Jacob Huijgensz decker huijs getaxueert siaers op vi £nijet
 Aede Ariaensdr huijs met een schuijr ende een weijnich thuijns getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Jan Brieleges huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Cornelis Geritsz Nauweroech huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 Engelbrecht huijs es ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Job cuipers huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Allert Jacobsz huijs met een cleijn droechtuijntgen getauxeert siaers op vii £ x Sxv S
 Noch een cleijn huijsken toecoemende Allaert Jacobsz voors getauxeert siaers op iij £nijet
 Maerten Vranckensz huijs getauxeert siaers op vii £ x Sxv S
 Jan Cruijff huijs getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Bouwen Lenertsz stijerman huijs met een schuijr ende droochthuijn ghetauxeert siaers op x £ x Sxxi S
 Eeuwout Lenerts huijs met een cleijn droechthuijntgen getauxeert op vij £ x S siaersxv S
Bij assirnatieIJsbrant Michielsz weduwe geeft Eeuwout Bouwensz in huijre iij £ siaers farit de twee deelen vanden x em penninckiiij S
 Claes Ghijsen de Waerts huijsinge es getauxeert siaers op vi £nijet
Bij assirnatieAnna Louwen heeft in huijre gegeven Dirick Steffensz weduwe iiij £ siaers farit als boovenv S iiij P
 Die huijsinge van Claesgen bacxster getauxeert siaers op vi £nijet
 Baeff Jacobs huijs getauxeert iij £ siaers compt alsbooven 
 Maerten Claesz huijs met berckhoff es getauxeert siaers op vii £ x Sxv S
Bij assirnatieGerijt Koenen heeft Lenert Jacobsz in huijre gegeven siaers viij £xvi S
 Jacob Duijnen huijs getauxeert op vi £ siaersnijet
 Claesgen Willems huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Jacob barbijers huijs getauxeert siaers op iij £nijet
 Heijn Claes zoon Boll huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Neel van Namen huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jan tumelier huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Huijch Anthonisz t jonge hooft huijs es ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Thijs van Nuijs huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Floris Claesz Wits huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Ariaen Cornelisz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Daentge Thonis dochters huijsken ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Coster Sijmonsz camer getauxeert siaers op vi £nijet
 Mas Claesz huijsken ghetauxeert siaers op iij £nijet
 Pieter Heelaer huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Jacob Allarts huijs ghetauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Valck Koenen huijs met een droechthuijn ende een boe getauxeert siaers op ix £xviij S
 De huijsinghe vande pastoer toecomende mijn heer die bisschop van Middelburch ende es die camer vervallen getauxeert siaers op vi £nijet
 Herck Maertensz huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 De weduwe van Dirck Buns huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Claesge van Catwijck huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Maerten Steffensz camer getauxeert siaers op iij £nijet
 Maritge Maertens huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Cent Jansz wijffs huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Cornelis Adriaensz tesselaers huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 Lijsbeth mr Adriaens huijs es ghetauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Jan Centen huijs ghetauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Cornelis Eeuwouts jonge Langevelts huijs ghetauxeert siaers op ix £xviij S
 Pieter Ghijsbrechtsz cuijp huijs getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Maritge Gheerits Quasten weduwe huijs ghetauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Louris Michielsz schouts huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Pieter Dircxsz huijs met zijn aftercaemerken aen zijn huijs staende getauxeert siaers op ix £xviij S
 Claes Pietersz Boudts huijs en boe ende getauxeert siaers op xij £xxiiij S
 De huijsinge daer de cappelaen in woent coempt den eijgendom an de kerke van Schevening getauxeert siaers op vi £nijet
 Adriaen IJsbrantsz Cluft huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 Meester Heijnrick Tael huijs getauxeert siaers op x £ x Sxxi S
 Claes Claesz den Houten huijs getauxeert siaers op iij £nijet
Bij assirnatieWillem van Zuijlen heeft Claes [Claesz den Houten] voorn ter huijre ghegeven ii £ siaers twee deelenii S viij P
 Ghijs Jansz Crimpers huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Claes Claesz de Vets huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jan Claesz schuijer daer zijn tacken in legghen ghetauxeert siaers op iij £ xv Snijet
 Gerrit Doesz huijs getauxeert siaers vi £nijet
 Maritge Korvincxs huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jan Claesz backer huijs met een boe es ghetauxeert siaers op vii £ x Sxv S
 Meijnert Ghijsz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Daentge Maertens soons huijs getauxeert siaers op iij £ xv Snijet
 Jan Claeszs Zwartebolletges huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Frans Jansz huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Pieter Bouwensz huijs ghetauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Sijmon de Heers huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Cornelis Jacobsz huijs met die lijnbaen getauxeert siaers op ix £ xv Sxix S vi P
 Noch de selve Cornelis Jacobs zoons leege droochthuijn ende een boe es getauxeert siaers op iij £nijet
 Gillis Engelbrechtsz huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Willem Dircxsz Coman huijs met zijn boe getauxeert siaers op ix £xviij S
 Lijsbeth Ghijss weduwe wijlen Jacob Sijmonsz huijs getauxeert siaers op x £ x Sxxi S
 Lenert Jacobsz leege droechthuijn ende een boe getauxeert siaers op iij £nijet
 Adriaen Cornelisz lijndraijers boe met een lijnbaen getauxeert op iij £ heeft dit jaer ledich gestaennijet
 T gasthuijs tot Scheveninge ende es voor den aemen ellendighen menschennijet
 Jacob Claes Doesz huijs getauxeert siaers op ix £ xv Sxix S vi P
 Heijnrick Jansz huijs met een cleijn schuijertge getauxeert siaers op vi £nijet
 Claer Pieters huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Noch de selve [Claer Pieters] een caemerken mer stont leedich int jaer lxi getauxeert op iij £nijet
 De schoel waer inne de coster vanden dorpe woent coempt den eijgendom de kercke van Scheveningenijet
 Floris Cornelisz huijs met een schuijrtge en een drochthuijn getauxeert siaers op ix £xviij S
 Aernt Thijsz huijs getauxeert op vi £ siaersnijet
 Maerten Maertensz huijs getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Michiel Jansz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Sebastiaen Pietersz Smits huijs es getauxeert siaers op iij £nijet
 Korstiaen Jansz timmermans huijs es getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Pieter Haeskens huijsken getauxeert siaers op ij £ v Snijet
 Eeuwout Bouwensz zijn huijs met een droechthuijntgen getauxeert siaers op ix £xviij S
 Jacob Lenertsz lijndraijer huijs met een lijnbaen ghetauxeert siaers op x £ x Sxxi S
 Walraven Jansz z.g. huijsinghe getauxeert siaers op x £ x Sxxi S
 Engel Jansz huijsken getauxeert siaers op v £ v Snijet
 Adriaen Janszs Stoetges boe getauxeert siaers op iij £nijet
 Trijn Goverts boe getauxeert siaers op iij £nijet
 Jan Claesz Bol huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Gooss Jansz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jacob Maertsz huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Michiel Cornelisz huijs met twee schuijeren een droechthuijn getauxeert siaers op ix £ xv Sxix S vi P
Bij assirnatieMaritge weduwe wijlen Adriaen Hugen z.g. huijs ende bewoent de pastoer van Scheveninge in huijre siaers om xviij £xxxvi S
 Pieter Joostensz huijs getauxeert siaers op ix £xviij S
 Maritge Timmermans droechthuijn met een boe getauxeert siaers op iij £nijet
 Aernt Sebastiaensz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Gerrit Jansz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
Bij assirnatie pro deoEen cleijn huijsken daer Aelwijn de waecker in woent om goodtswille coemt den eijghen toe Maritgen Timmermansnijet
Bij assirnatieNoch een cleijn huijsken daer Geritge Maertens in woent om goodtswille coempt eijghen Maritge voorsnijet
   
 Alhijer beginnende voor de kercke thooren zoe voort ghaende tzeewaerts 
   
 Lenert Sijmonsz huijs getauxeert siaers op ix £xviij S
 Pieter de Snijer camer ghetauxeert siaers op vi £nijet
Bij eede verclaert sulcxs warachtich te zijnBastiaen Thijsz heeft in huijr gegeven Lijsbeth meester Adriaens van een cleijn huijsken siaers v £ v S voorde twee deelen vant x en penninckvij S
 Trijn Keijssers huijsken ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Melchior Bartelmeesz huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Claes Jacobsz van Tongerloo inden Regenbooge huijs ghetauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Aernt Pietersz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Gerbrant Thonisz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Matte Huijghen huijsken getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Gerrit mancke piere huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Thonis Gerebrantsz thooft huijs getauxeert siaers op vi £nijet
Compt den eijgen aen vette Claes mer staet ledichThuijsken van Ghijs Comans ende compt nu toe Claes Claesz alias vette Claes mer heeft ledich gestaennijet
 Pieter Aertsz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Heijnrick Centen huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Maritge Pier van Namen huijsken getauxeert siaers op ii £nijet
   
 Vande zee aff aende westzijde inde Kerckstraete 
   
 Adriaen Koelen huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Jan Engelbrechtsz Proot huijs es getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
Bij assirnatieFloortgen tbrootwijff heeft Lenert Sijmonsz in huijre gegeven vi £viij S
 Aelbert Centen huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 IJsbrant Broersz Flucxs huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Ariaen Coomans huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jonge Loes huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Cornelis Croeck de snijer huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jaep Heijn huijske ghetauxeert siaers op iij £nijet
 Cornelis Lourisz Hanneboen huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 Jaep Heijn huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Kruijff huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Ploen weduwe wijlen Aelbert Ghijsz caemer getauxeert siaers op iij £nijet
 Pieter Jacobsz organist huijs es getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
   
 Voorts beginnende inde selve kerck straete aende oostzijde vander zee aff streckende nae de kercke toe 
   
 Pieter Jacobsz huijs getauxeert siaers op v £ v Snijet
 Sijmon Jansz coeckelaer camerken getauxeert siaers op iij £ xv Snijet
 Ariaen Centen Blockge huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jan Koenesz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Geerit Ariaensz huijs getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Cornelis Thonisz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Willeboort Willemsz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Maritge Jan de Conincxs huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Cornelis Cornelisz Snijer een cleijn huijsken getauxeert siaers op vi £nijet
 Willem Maertensz coff huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Ariaen Jansz Stoetghe huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Noch thuijsken van Hanneboetgen was ende coempt nu toe Ariaen Jansz voorn getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Willeboort Jacobsz huijs getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Vechter Maertensz huijs met een droechthuijn een boe getauxeert siaers op ix £ xv Sxix S vi P
 Ariaen Jansz scrijvers huijs droechthuijn schuijren getauxeert siaers op xij £xxiiij S
 Maritge Willem Betten huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 IJsbrant Dircxsz huijs met zijnen berckhoff getauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Maerten Jacobsz Lijefkindt huijs met noch een cleijn huijsken ten naesten ... getauxeert siaers op ix £xviij S
Bij eede verclaertWilleboort Jacobsz cleijn huijsken staende inde selve zijne droechthuijn ende heeft in huijre Reijn Engelsz siaers om vi £ voorde twee deelen vande x en penninckviij S
 Die voorn Willeboort [Jacobsz] zijn droechthuijn met een boe ende een cleijn boeijcken getauxeert siaers op vi £nijet
 Lenert Willemsz huijs droechthuijn met een boe ghetauxeert siaers op xij £xxiiij S
 Lenert Sijmonsz droechthuijn met de boe getauxeert siaers op iij £nijet
 Eeuwout Bouwensz droechthuijn ende boe getauxeert siaers op iij £nijet
 Cornelis Cornelisz alias Jonge Neel huijs droechthuijn ende boe getauxeert siaers op xij £xxiiij S
 Trijn Coppe Thijsz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Adriaen Koenensz huijs met een cleijn huijsken daer aen t soemerdaechs zijn coeckhuijs siaers getauxeert op ix £xviij S
 Claer Jacob Heijnricxsz weduwe huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 ... Ghijssen huijsken getauxeert siaers op ...£ x Snijet
   
 De Koestraete beginnende van westen aff tot den eijnde vant visteijnde 
   
 Jan Jansz Monck huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 De weduwe van Adriaen den ordeijnij z.g. haer huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Trijn Goverts huijs met noch een cleen zijthuijsken getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
Bij assirnatieJan Bouwensz heeft in huijre gegeven aen Eeuwout Florisz tleste halve jaer ... iij £ xv S alsoet heeft teerste jaer ledich ghestaen hadde dus ... ...
Waerde int jaer lvi ende meer ande jaren om goodtswille bewoentNoch een cleijn huijsken daer groot Adriaen in te woenen plach om goodtswillenijet
 Cornelis Michielsz huijsken getauxeert siaers op vi £nijet
 Cornelis Heijnricxsz Boons huijsgetauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Die weduwe van Willem Camperduijn huijsken ghetauxeert siaers op iij £nijet
 [Pieter] Meesz Toll huijs getauxeert siaers op v £ v Snijet
 Eeuwout Gherritsz huijsken siaers getauxeert op vi £nijet
 Adriaen Jacobsz den Doon huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 De Jonge Loockmandekens huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Trijn Nuijs huijsken ghetauxeert siaers op iij £nijet
 Groote Met huijs getauxeert siaers op vi £nijet
Bij assirnatieDerfgenaemen van Cornelis Eeuwouts zoons huijs heeft ledich gestaen van St Maerten lxi ende is voort verhuijert Griete Meesgens siaers voor iiij £ compt over thalve jaer ij £ de twee deelen vanden x en penninckii S viij P
 Eeuwout Florisz huijs met een cleen droechthuijntgen ende een boe ghetauxeert siaers op ix £xviij S
 Cornelis Cornelisz Stompge huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Commertgen Willems huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Gillis Maertensz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Nijesge Jan Vincken huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Die weduwe wijlen Johan meester Ariaens haer huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Ariaen Bouwensz huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
Wert om godtswille bewoentThuijsken toecoemende Grietge Jonckwijff tot Ariaen Jansz ende wort bewoent bij Neel Jan Vincken om goodtswillennijet
 Pieter Korsz huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Ariaen Ketelboeters huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
   
 Inde selve Koestraete beginnende vant oost ende aff aende zuijtzijde 
   
 Jacob Willemsz naesaet van Jan Doutge huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Ide Jans dochter wijlen weduwe Ariaen Jansz Boon huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Adriaen Adriaensz Boeffge huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 [Jacop] Huijbertsz Lap huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jan de Noen huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Gerit sceel Jaepges huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Aleijt Jan Jacobs huijsinge ende heeft ledich gestaennijet
 Groote Job huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Een oudt vervallen huijs daer heeft Jan Seemans om goodtswille in [te woonen] plach nu gecoft bij Maritge ... ghetauxeert siaers op iij £nijet
 Dirck Cornelisz Langevelt huijs es ghetauxeert met zijn droechthuijn ende schuijren siaers op x £ x Sxxi S
 Ariaen Geritsz Cocx huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Aechte groote Jeroens getauxeert siaers op vi £nijet
 Floer Jansz Druijtt huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Eeuwout Florisz huijs dat hij verhuijert heeft Jongeneel Centen siaers voor ... £ xv S Hollants ende heeft thalve siaers lxi ledich gestaen ergo voor thalve x en penninckviij S iij P
 Aerie Waegenaer huijs met een cleen huijsken daer aen staende daer t peenbarckgen in te woenen plach getauxeert siaers tsamen op vi £nijet
 Eeuwout Bouwensz wagenaers huijs met de stal ghetauxeert siaers op vi £nijet
ProdeoNoch een cleen huijsken daer Maritge Huijbrechts om goodswille in woent ende voor haer ghetimmert bijde ghemeen buijrennijet
 Noch een cleen huijsken en behoert Aeris wagenaer getauxeert siaers op iij £nijet
 Maritge Nuijs haer huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Ariaen Jorisz huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Maritge Timmermans huijs met tbarckhuijs ghetauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 Cornelis Claesz Starck huijs ende ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Steffen Dircxsz huijs getauxeert met zijn stallangie siaers op ix £xviij S
 ... Joppen huijs getauxeert siaers op ...nijet
 Jan Maertensz Bruijn huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Daniel Adriaensz huijs getauxeert siaers op viij £ v Sxvi S vi P
 Thuijs van Jan Claes zoon Track es ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Jan Maertsz noezelaers huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 Claesge Kolen huijs ghetauxeert siaers op iij £ xv Snijet
 Jan Druijt camer getauxeert siaers op ij £ v Snijet
Bij assirnatieJacob [Michiels] heeft thuijs date hij in woent gehuijert van Cornelis Cornelisz Jongeneel met een cleen droechthuijntgen daer aen ende een caemer siaers op xiiij £ xij S vi P den x en penninckxxix S iij P
 Cent Jansz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Ariaen van Noortwijcks huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 ... Cock huijs getauxeert siaers op ...nijet
 Claertge Cocxs haer huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Aelbert den Houten huijs getauxeert siaers op vi £nijet
   
 Int straetken geheeten mijn Heer van Wassenaers straetken 
   
Staet ledichAnna Vlamincxs huijsken getauxeert siaers opnijet
 Jaep Pietersz huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 Louweijs Boeckelsz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Neelman Steffensz huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Dirck Jansz huijs met een boe ende een droechthuijn getauxeert siaers op x £ x Sxxi S
 Cornelis Gerritsz stijermans huijs es ghetauxeert siaers op vii £ x Sxv S
 Ariaen Jacobsz Plack huijs es getauxeert siaers op vi £nijet
 [Floor Wols] weduwen huijs ghetauxeert siaers op v £ v Snijet
 Maerten Ariaensz huijs nu gecoft int jaer van lxij van Lenert Willemsz ende was leedich erff int jaer lxinijet
 Maerten Cornelisz waer... getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Joost Lenerts zoons huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Human Thijss huijs ghetauxeert siaers op vi £nijet
 Jan Wiggersz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Willem Ariaen Ghijsz huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 ... Jan wagenaer z.g. ... toe tjaer lxi ... getauxeert siaers op ...nijet
 Tcleijn huijsken over Willem Ariaen Gheijsz coempt den eijghen thoe Willem voorn mer staet ledichnijet
 Pieter Adriaensz Joris huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 [Frans] Cornelisz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Ariaen Jansz Bouss huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Theens Jansz huijsken getauxeert siaers op iij £nijet
 Thijs Jacobsz huijs getauxeert siaers op iij £nijet
 Sijtge Jan de naijers huijsken es getauxeert siaers op iij £nijet
   
 Hijer weder beginnende ... ende zoe voort inde ... coemende 
   
 Sijmon Adriaensz huijs getauxeert siaers op iij £nijet
 Jan Joppez [?] huijs getauxeert siaers op v £ x Snijet
 ... huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Thonis Ghijsse huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Gherrebrant Jansz scoelapper huijsken getauxeert siaers op iij £ nijet
 [Trijn] Wiggers huijs getauxeert siaers op ...nijet
 Nelle Jan Bollen huijsken getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Griet Broer Neel [huijs getauxeert] siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 Aeffge Joris huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Gerrit Ariaensz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jan Duijcker huijs getauxeert [siaers] op vi £ 
 ... Stoppertge huijs es getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 [Maritge Billevol] huijs ghetauxeert [siaers op] ...nijet
 Cornelis Vranckensz huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Corte Trijntges huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 [Hermen] Hermensz de Meijss huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Jaep Joris zoons huijs getauxeert siaers op vi £nijet
 Cornelis Heijnricxs ... buijten off vanden dorpe ... siaers op iij £nijet
 Lenert Bouwensz huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Ariaen Cornelisz Kodde huijs es getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Michiel Sijmonsz Pack z.g. boe ... den droochthuijn ende staet nu ... ghemeen onder den kinderen ...siaers op iij £ mer heeft ledich ghestaennijet
 ... z.g. croft toecomende den ... den boul ende ... huijert zoo de selve ... wildernisse leijt ledichnijet
 ... Cornelisz huijs ende droechthuijn ... een groote boe ende een ... siaers ghetauxeert op x £ x Sxxi S
 Claes Willemsz Coomans thuijn heeft int jaer lxi leedich gheleghennijet
 Dese naegescreven perceelen van huijsen daer boven op die margie staet M comp den eijghen toe Maritge Timmermans ende vinden de huijsen daer onder aen zulcx bij eede verclaert warachtich te zijn 
M Bij assirmatieHubert Jansz gheeft siaers ... Maritge voorn vi £ voorde twee deelen vande x en penninck...
M Bij assirmatieCommer Casse gheeft [siaers ter] huijer de voorn Maritge ...alsboven...
M Bij assirmatieAriaen Jacobsz de naijer gheeft siaers ter huijer alsboven v £ v S compt als voorenvij S
M Bij assirmatieClaes Jacobsz Gent gheeft siaers ter huijer Maritgen voorn vij £ x S compt voorden x en penninck...
M Bij assirmatieThoenis Jansz Brieltge geeft siaers ter huijer Maritge voorden vij £ x S ... alsboven...
 ... huijs getauxeert ......
 ... ledigh huijsnijet
[M]  ... gaergoet gheeft siaers ter huijre Maritgen Nijeuwaerts vi £ voor de tweedeelen vanden x en penninckviij S
 Mees Jansz Pimp huijs getauxeert siaers op vi £ xv Sxiij S vi P
 ... Slootge daer zij nu in woent ... huijs stondt ledich t jaer ... coempt den eijghen Maritge ...nijet
 Jan Jansz int huijsken getauxeert siaers op vi £nijet
 Reijnier Fransz heeft huijs [getauxeert] siaers op iiij £ x Snijet
M Bij assirnatieJaep Cruijff huijs getauxeert siaers op iiij £ x Snijet
 Aerijs Jansz gheeft siaers ter huijer aen Maritgen Nijenwaerts vij £ x S...
 Jan Mathijsz huijs ghetauxeert siaers op vij £ x Sxv S
 ... Huijs getauxeert ...nijet
 ... huijsken getauxeert ...nijet
 ... Sijmonsz huijs Groenedaell ... getauxeert siaers op vi £ nijet
 Eeuwout Floris droochthuijn met een boe ghetauxeert siaers op iij £vi S
 ... Cornelis de helft vanden ... thuijn zonder boe ende ...nijet
M Bij assirnatieMaritge Timmermans ... met ij boen ende heeft ... eenen Eeuwout Wa...iij £ de boe getauxeert ... vande verhuijringen ......
 Noch twee croften ... daer mijns heeren wildernisse ... leijt toecomende derffgenamen van Dirck Steffensz leggende ledich ende ... zijn nijet verhuijert bij onsser wetenschap erfo en weeten wij gheen tauxatie van te maecken dusnijet
 Willeboort Jacobsz gheeft jaerlicxs [aen] pachte van zijn duijn in handen vanden rentmr Jan Hanneman xxxv £ comt voorde twee deelen vande x en penninck...
 Noch geeft een selven Willem Jacobsz ...tvierboet duijntgen ... Aelbert Ridder ... in handen van ... van xi £ comptvij S iiij P
   
 Dit zijn alsulcke lasten ende renten als die kerck van Scheveninge jaerlicx vuijtreijkende is sonder eenighe meer te weeten ende dit vanden jaere een ende tzestich  
   
 De kerck van Scheveninghe betaelt jaerlicx de kerck vanden Haghe de some van drie ende dertich ponden xl groot tpondtnijet
 ... pastoer vanden Haghe voor zijn ... vij £ ergo hijer meedenijet
 Noch den Rentmeester ... Jan Hanneman van ... ergo hijer meedenijet
 Noch t Capittel ... van dat men ... ergo hijer meedenijet
 Noch den Heijligen Geest in den ... van renten staende op zeeckere ... vij S vi P medenijet
   
 Dit zijn alsulcke lasten [ende renten als] den Heijligen Geest van [Scheveninge] vuijtreijkende is ... te weeten ende ... 
   
 item den Heijligen Geest tot ...