Genealogie, Transcriptie, Genealogische bronnen, Genealogical sources, Genealogy, Transcript, Scheveningen, Schoonrewoerd, Leerdam, Zijderveld

Leerdam brandschatting 1672

door Robin Houben Toelichting

Staat van de personen die hebben geschooten ofte geleent op interest om daer mede te betaelen de contributie vanwegen de stadt ende Graeffschap Leerdam mitsgaders de Baronije van Acquoij aen sijne Majesteijt de Coninck van Vranckrijck wegens de geeijste brantschattingh die bedragende is fl. 6.250,- ende dat achtervolgens de genomen resolutie bij de Ed: Heere drossart, officieren, regenten soo nieuwe als oude magistraat der stadt Leerdam sedert 19 october 1672 oudenstijll waer voor haer is belooft interest jegens vijf gulden vant hondert als volgt.
  
Eerstelijck gegeven bij de Heer penninghmeester Arnoult van Braakel50-0-0
Ontfangen vande kinderen van zal. Gijsbert Gerrits Righ20-0-0
Ontfangen van Antonij Hendrickse van Meeuwen20-0-0
Ontfangen van Hester Gijsberts Oostrom12-0-0
Ontfangen van Frederick Jans van Kampen10-0-0
Ontfangen van Louw Theunis Penningh3-3-0
Ontfangen van Salomon Bastiaens3-3-0
Ontfangen van Grietje Wouters3-3-0
Ontfangen van Arien France Broeder10-0-0
Ontfangen van monsr Dirck van der Laaken50-0-0
Ontfangen van den Burgemeester Pieter Ariens van der Laaken100-0-0
  
Den 20 october 1672
 
  
Ontfangen van den schout van Oosterwijck als inwoonder van Leerdam3-3-0
Ontfangen van Harmen Vereijsch3-0-0
Ontfangen van Dirck Sijmons van Achgelen25-0-0
Ontfangen van Cornelis Hendrickse Schoonderwoert50-0-0
Ontfangen van Antonij Theunis Beunis blaeuwerwer12-10-0
Ontfangen van Sander Hendrickse Schoonderwoert25-0-0
Ontfangen van Eelken Frans weduwe van Theunis van Tricht25-0-0
Ontfangen van Jan Gerrits van der Nieukerck50-0-0
Ontfangen van Jillis Jans Boet1-5-0
Ontfangen van de huijsvrouw van Hendrick Jans de Jongh60-0-0
Ontfangen van de drie kinderen van Anneken Pijlen12-0-0
Ontfangen van Jacob Tijs3-3-0
Ontfangen van de huijsvrouw van Jacob Gijsberts Oostrom50-0-0
Ontfangen van Neeltje van Duijven6-6-0
Ontfangen van Trijntje Hendricxs de Grijns25-0-0
Ontfangen van Jacob Cornelis van Osch5-0-0
Ontfangen van de Burgemeester Antonij Boon25-0-0
Ontfangen van Theunis Hendrickse Schoonderwoert25-0-0
Ontfangen van Govert Meeuws van Hommerigh de somme van 400 gulden, edoch bij hem daer van ingehouden de somme van 82 gulden 10 stuijvers te weeten over een vierendeel jaers rente van 1000 gulden van te vooren van hem gelicht ende een jaer rente van 1400 gulden waer van een schultbrief is gemaakt staende hierbooven folio 68 geegistreert dewelcke verschijnen sal den 20 october dus hiervanmemorie
Ontfangen van Anneken Claas weduwe van Cornelis Gijsen3-3-0
Ontfangen van Jan Claas Naddam20-0-0
Ontfangen van Harmen Jans de Gelder7-1-0
Ontfangen van Gerrit Dirckse van Dam5-0-0
  
Den 21 dito
 
  
Ontfangen van Dirck Cornelis van Ceulen50-0-0
Ontfangen van Claas Theunis van Tricht100-0-0
Ontfangen van Dirck Claas Naddam50-0-0
Ontfangen van Claas Ariens Hartigh25-0-0
Ontfangen van Hendrick van Rijn2-10-0
Ontfangen van Anneken Peters weduwe van Peter Peters van Cleef10-0-0
Ontfangen van Arien Jans van Cleef40-0-0
Ontfangen van de Heer Scholtus van Acquoij25-0-0
Ontfangen van Jan Cornelis Craemer50-0-0
Ontfangen van Gerrit Pieters woonende int Recht van der Leede6-6-0
Ontfangen van Lijsken Cornelis weduwe van Theunis Pieters int Recht Verleede50-0-0
Ontfangen van Bastiaen Helmichse uijt Recht Verlede6-0-0
Ontfangen van Jan Wouters int Hoocheijnt21-0-0
Ontfangen van Hendrick Hendrickse Stam int Hoocheijnt50-0-0
Ontfangen van Arien Pieters Heijcoop int Hoocheijnt50-0-0
Ontfangen van Jan Huijgen Poortman25-0-0
  
Overboeijcoop
 
  
Ontfangen van Jasper Hessels20-0-0
Ontfangen van Claas Jacobse in Overboeijcoop9-9-0
Ontfangen van Leendert Huijgen Poortman31-10-0
Ontfangen van Arien Frans10-0-0
Ontfangen van Huijbert Theunis in Overboeijcoop10-0-0
Ontfangen van Cornelis Willems den Braven in Overboeijcoop6-0-0
  
Overheijcoop den 29 dito
 
  
Ontfangen van Floris Cornelis Boogaart15-0-0
Ontfangen van Crijntjen Huijgen weduwe van Willem Jans Verweij25-0-0
Ontfangen van de wede van Theunis Rutten14-0-0
Ontfangen van Huijg Willems Verweij20-0-0
  
Schoonderwoert
 
  
Ontfangen van Cornelis Hendrickse Scheer tot Schoonderwoert7-0-0
Ontfangen van Jan Dircxs vander Leede25-0-0
Ontfangen van Huijbert Heijmens Mierlo5-0-0
Ontfangen van Jan Gerrits Sijdervelt9-0-0
Ontfangen van Bastiaen Bastiaens int Hoocheijndt van Middelcoop25-0-0
Ontfangen van Echtjen Willems wede van Arien Herberts5-0-0
Ontfangen van Jan Wallighse int Recht vander Leede5-0-0
Noch den secretaris de Meijer genegotieert ende bij gebracht ter saeke alsvooren de somme van 500 gulden waer van een schepenschultbrief staat gepasseert hier voorn folio 58v ende verschijnen sal den 26 october 1673. Dus hier voormemorie
  
Den 17e November 1672
 
  
Ontfangen van den Burgemr Cornelis Beeck25-0-0
Ontfangen van den Burgemr Roelants sijn moeder50-0-0
Ontfangen van Theun Jans van Cleef huijsvrouw van Aart Snoeck20-0-0
Ontfangen van Bastiaen Heijmens van Schaeijck10-0-0
Ontfangen van den Schepen Willem Beeck ende sijn moeder50-0-0
Ontfangen van den Burgemr Johan van Cleeff100-0-0
  
Den 17 November 1672
 
  
Ontfangen van den Burgemr Jacob Gijsberts Oostrom50-0-0
Ontfangen van Jacob Meijerts van Turnhout150-0-0
  
Den 18e dito
 
  
Ontfangen van Sr Otto van Sijdervelt25-0-0
Noch van den selven ontfangen van wegen juffr Anna van Nieuvelt25-0-0
Ontfangen van Jacob Bouwens op Hooch Oosterwijck11-0-0
Ontfangen vanden Ed: Heere Rentmr Haagmans50-0-0
Ontfangen van Adriaen Exalto dde Almaras25-0-0
Ontfangen vanden Heer Scholtus van Acquoij van wegens het dorp van Acquoij250-0-0
Ontfangen vanden Heer Scholtus Vligernis wegens het dorp ende heerlijckheijt van Schoonderwoert105-15-0
Noch ontfangen van den Burgemr vander Leeden25-0-0
Noch vanden Burgemr Jacob Gijsberts Oostrom gelicht151-4-0
  
Alsoo vermits den hooghdringende noot ende de beswaernisse der ingeseten wegens het groot garnisoen vanden koninck van Vranckrijck binnen deser stede Leerdam ende daerenboven gedeijlte contributie (die int geheel waeren bedragende een somme van vijffentwintigh hondert ricxdaelders te weten ses duijsent twee hondert en vijftigh car: gulden). Heeft met kennisse ende goetvinden vande heere Officieren regenten soo oude als nieuwe magistraat der Stadt ende Graeffschap Leerdam genegetieert ende gelicht van de voors persoonen de vooren staande somme van penningen, omme daer mede te betaelen de gemelte contributien aen sijnne Conincklijcke Majesteijt van Vranckrijck met belofte dat deselve penningen (van ijder vande voors: persoonen gelicht) sullen werden gerestitueert met den interesse van dien jegens vijf vant hondert naer avenant t capitael prorata des tijts, ende dat uijt des generaelen omslagh ofte taxatie als bij de voors: Heeren sullen werden uijtgevonden ende verstaan. 
  
Staat van de persoonen die haere penningen hebben geschooten ende gecontribueert tot betaelinge vande contributie aenden Coninck van Vranckrijck aengaende den derde ende laetsten termijn te weten der resteerende 2500 gulden, op de voet als voorgaande folio 69 voors te sien. 
  
Den 13e december 1672
 
  
Overheijcoop
 
  
Leendert Mertens gegeven16-0-0
Dirck Cornelis Moll gegeven16-0-0
Jan Gerrits Middelcoop gegeven16-0-0
Cornelis Willems den Brave gegeven10-0-0
Jan Jans Verweij gegeven10-0-0
Corstiaen Frans gegeven6-6-0
Cornelis Jans Verweij alias Brouwer gegeven16-0-0
Crijntjen Huijgen Poortman weduwe van Willem Jans Verweij16-0-0
Cornelis Bartels gegeven16-0-0
Jan Huijgen Poortman gegeven16-0-0
Floris Cornelis Boogaart16-0-0
Huijch Willems Verweij gegeven10-0-0
Claas Theunis van Dijck gegeven13-0-0
Thomas Hendrickse van Veen gegeven10-0-0
Ontfangen van Jan Dirckse van der Leeden13-0-0
  
Den polder van Middelcoop
 
  
Gerrit Mertens woonende int Hoocheijndt gegeven20-0-0
Arien Pieters Heijcoop woonende int Hoocheijndt van Middelcoop gegeven20-0-0
Isaacq Gijsen de Greeff gegeven20-0-0
IJmert Jans de Groot gegeven10-0-0
Arien Bouwens gegeven50-0-0
Harmen Ariens Vermeulen gegeven25-0-0
Wouter Jans Geuverde gegeven25-0-0
Jan de Bruijn gegeven2-10-0
Cornelis Claas gegeven10-0-0
Rutgert Theunis van Dijck gegeven25-0-0
Ott Jans gegeven2-10-0
Dirck Cornelis Sterck gegeven12-0-0
Willem Herberts gegeven25-0-0
Abraham Claas Deventer gegeven17-0-0
Cornelis Leenderts gegeven6-0-0
Echtjen Willems weduwe van Arien Herberts gegeven10-0-0
  
Loosdorp
 
  
Jan Steven van der Vliet8-0-0
Bastiaen Harberts 4-0-0
Arien Huijberde3-0-0
Theunis Gerrits kinderen4-0-0
Dirck Jacobs6-0-0
  
Ontfangen van den waersman van den polder Bruijnsdel ende Hoochleerbroeck182-9-0
Noch vanden polder Overboeijcoop uijthanden vande Heer Haagmans180-0-0
Noch vanden polder Hoochoosterwijck uijt handen vande waersman115-10
Noch vanden scholtus van Acquoij wegens vandie Baronnije van Acquoij300-0-0
  
Volgen die gene binnen inde stadt hebben geschoten ende betaelt
 
  
Den 17e december 1672
 
  
Den scholtus van Oosterwijck ontfangen3-3-0
Ontfangen van Hester Gijsberts Oostrom4-0-0
Ontfangen van Claas Ariens Hartigh8-0-0
Ontfangen van Hendrick Adelaer2-10-0
Ontfangen van Jacob van Osch kuijper10-0-0
Ontfangen van Gijsbert Vereijsch3-0-0
Ontfangen van Dirck Sijmons van Achgelen5-0-0
Ontfangen van de weduwe van Huijbert Jochums van Turnhout4-0-0
Ontfangen van Claas Theunis van Tricht kinderen15-0-0
Ontfangen van Hendrick Jans de Jongh15-0-0
Ontfangen van Antonij Jaspers hoedemaker3-0-0
Ontfangen van Salomon de Graef1-10-0
Ontfangen van Sander hendrickse Schoonderwoert10-0-0
  
Den 18 dito
 
  
Ontfangen van Abraham Gijsberts Vermeulen5-0-0
Ontfangen van Theunis Hendrickse Schoonderwoert10-0-0
Ontfangen van den Heer penninckmr Arnoudt van Braakel25-0-0
Ontfangen van den Heer Burgemr van Cleeff15-0-0
Ontfangen vande erffgenaemen van Jan Thijs Kock3-0-0
Ontfangen van Dirck Cornelis van Ceulen10-0-0
Ontfangen vande voochden vande kinderen van Pieter Pieters van Cleeff4-0-0
Ontfangen van Andries Castenbroeck1-10-0
Ontfangen van Cornelis Hendrickse Schoonderwoert10-0-0
Ontfangen vande erffgenaemen van Jan Jans Broeder5-0-0
Ontfangen van Eeuwoudt de Gelder2-10-0
Ontfangen van Hendrick Dirckse Verburgh1-4-0
Ontfangen van Dirck Claas Naddam12-0-0
Ontfangen van Jacob Tijssen de Jongh3-0-0
Ontfangen van Arien Jans van Cleeff15-0-0
Ontfangen van Jan Claas Naddam11-0-0
Ontfangen van Erick vander Laaken15-0-0
Ontfangen van mr Antonij Boom12-0-0
Ontfangen van Adriaen Exalto10-0-0
Ontfangen van Arien Lammerts3-3-0
Ontfangen van Arien Willems Smith3-3-0
Ontfangen van Goutjen Pieters de Grijns12-0-0
Ontfangen van Jan Otten de Feijter3-0-0
Ontfangen vande Ed: Heere Haagmans25-0-0
Ontfangen van Leentjen van Duijven6-6-0
Ontfangen van Jan Jochums van Turnhout5-0-0
Ontfangen van Trijntjen Hendrickse Grijns15-0-0
Ontfangen van Jan Leendrts van Braakel6-0-0
Ontfangen van Arien Theunis Decker1-0-0
Ontfangen van mr Reijnier de Veren6-0-0
Ontfangen van Dirck Gijsberts Righ4-0-0
Ontfangen vanAntonij van Meeuwen10-0-0
Ontfangen van juffr Dullaardts de Oude3-3-0
Ontfangen van Jan Hendricksen Haen3-3-0
Ontfangen van Griet Wouters3-0-0
Ontfangen vanden Burgemr van der Leeden12-0-0
  
Den 20 dito
 
  
Ontfangen van Antonij Theunis Verwer3-3-0
Ontfangen van Harmen Jans de Gelder3-0-0
Ontfangen van Bastiaen Heijmens10-0-0
  
Den 21 dito
 
  
Ontfangen van Willem Jans de Gelder6-0-0
Ontfangen van den Burgemeester van der Laaken25-0-0
Ontfangen van Davit Gijsberts Vermeulen3-0-0
  
Den 21 dito
 
  
Ontfangen van Roelof de Man cleermaker1-10-0
Ontfangen van Eelken Frans6-0-0
Ontfangen van Lijsken Peters overde Vliet20-15-0
Ontfangen vande kinderen van zal. Anneken Pijlen3-3-0
Ontfangen van Floris Jans schipper3-3-0
Ontfangen van Frans Jans schipper2-10-0
Ontfangen van juffr Wena van Giesenburgh6-0-0
Ontfangen van wegen Jan Cornelis Middagh8-0-0
  
Den 24 dito
 
  
Ontfangen van Jan Gerrits Raeijmaker3-3-0
Ontfangen van Sijmon Otten de Feijter2-0-0
Ontfangen vande weduwe van Antonij vande Graeff1-5-0
Ontfangen van den Burgemr Cornelis Beeck12-0-0
Ontfangen van wegen Done Wittevrongel30-0-0
Ontfangen van Otto van Sijdervelt soo voor hem als voor sijn moeije juffr Anna van Nievelt tsaemen30-0-0
Ontfangen van Jacob Meijers van Turnhout8-0-0
Ontfangen van juffr Margrita Beeck6-0-0
Ontfangen van de Schepen Willem Beeck10-0-0
Ontfangen vanden Burgemr Roelants25-0-0
  
Den 26 dito
 
  
Ontfangen van Jacob Meijers wegens Cornelis Willems vander Weijden6-6-0